Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van de producten die in de webwinkel www.jbguanti.fr op www.jbguanti.be te koop aangeboden worden.
Iedere bestelling van een product dat aangeboden wordt in de webwinkel www.jbguanti.fr op www.jbguanti.be veronderstelt de voorafgaande raadpleging van deze algemene voorwaarden.
De klant erkent dan ook dat wanneer hij producten wenst te bestellen die in de webwinkel aangeboden worden, hij akkoord gaat met de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze instemming niet bevestigd hoeft te worden door de ondertekening van dit document.
De klant beschikt over de mogelijkheid onderhavige algemene voorwaarden op te slaan of te bewerken, waarbij opgemerkt zij dat iedere opslag of bewerking van dit document uitsluitend onder zijn eigen aansprakelijkheid valt.
De klant verklaart over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken om zich ten aanzien van onderhavige algemene voorwaarden te binden.
Onderhavige algemene voorwaarden omvatten alle verplichtingen van de partijen. De klant wordt geacht alle in deze algemene voorwaarden uiteengezette bepalingen onvoorwaardelijk te aanvaarden. Geen enkele algemene of bijzondere voorwaarde die opgenomen mocht zijn in door de klant toegezonden of overlegde documenten kan deel uitmaken van onderhavige voorwaarden, indien deze documenten onverenigbaar mochten zijn met onderhavige algemene voorwaarden.
De webwinkel www.jbguanti.fr op www.jbguanti.be maakt melding van de volgende gegevens:

De bestelling
De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en geldig op de datum van bevestiging en volledige betaling van de bestelling door de klant. De prijzen luiden exclusief verzendkosten die extra in rekening worden gebracht en vóór de bevestiging van de bestelling vermeld worden.
De prijzen luiden inclusief BTW volgens het van kracht zijnde tarief op de dag van bestelling; iedere wijziging van het van kracht zijnde BTW tarief zal automatisch worden toegepast op de prijs van de producten van de webwinkel.
De aanbiedingen in de webwinkel www.jbguanti.fr op www.jbguanti.be gelden uitsluitend zolang de voorraad strekt.
In de webwinkel biedt JB Guanti producten te koop aan onder vermelding van de nodige kenmerken zoals, dat voorschrijft dat potentiële klanten voorafgaand aan een definitieve bestelling over de mogelijkheid dienen te beschikken kennis te nemen van de essentiële kenmerken van de producten die zij wensen te kopen.
De documenten, teksten en foto’s die op de website geraadpleegd kunnen worden, zijn niet bindend en onder voorbehoud van fouten of omissies. JB Guanti kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten op de website.

Beschikbaarheid van de producten
De bestelling wordt uiterlijk binnen 5 dagen verwerkt vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Mocht het bestelde product niet beschikbaar zijn, met name door toedoen van onze leveranciers, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en beschikt hij over de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. De klant kan in dat geval om restitutie vragen van het door hem gestorte bedrag binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen of kiezen voor een ander product.

Betalingswijze
De betaling van het totaalbedrag van de bestelling vindt plaats via de beveiligde "Mercanet/BNP" site. De klant garandeert dat hij over de eventueel vereiste toestemming beschikt om de door hem tijdens de bevestiging van de bestelbon gekozen betalingswijze te gebruiken. De bestelling wordt pas verwerkt na de volledige betaling van de bestelling en de verzendkosten.

Leveringswijze
De producten worden geleverd op het door de klant op de bestelbon vermelde adres. De klant verbindt zich ertoe de staat van de verpakking van de goederen tijdens de levering te controleren en eventuele transportschade aan de vervoerder te melden, alsmede binnen een week aan JB Guanti. De goederen worden door de post verzonden.

Vertraging van verzendingen / verlies van poststukken:
De post is een betrouwbare postdienst. Het kan echter gebeuren, zoals geldt voor iedere verzending, dat de levering vertraging oploopt of dat het poststuk zoek raakt. In geval van vertragingen ten opzichte van de verzenddatum, verzoeken wij u ons deze vertraging per e-mail te melden. Wij nemen in dat geval contact op met de post om een onderzoek in te laten stellen. Een door de postdienst uit te voeren onderzoek kan tot 21 dagen tijd in beslag nemen vanaf de begindatum van het onderzoek. Indien het product tijdens deze termijn teruggevonden wordt, wordt het onmiddellijk alsnog naar uw adres gestuurd. Mocht het product echter na de onderzoekstermijn van 21 dagen niet worden teruggevonden, wordt het poststuk door de post als verloren beschouwd. Pas op dat moment kunnen wij u op onze kosten een vervangend product toezenden. Indien het (de) bestelde product(en) op dat moment niet meer beschikbaar is (zijn), betalen wij u het bedrag van de verloren producten terug. Wij kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor verlenging van de leveringstermijn als gevolg van de vervoerder, met name in geval van verlies van de producten of stakingen. De artikelen worden pas vervangen of terugbetaald na afloop van het door de postdienst uitgevoerde onderzoek.
Klachten die niet voldoen aan de hierboven bepaalde voorschriften en binnen de voorgeschreven termijnen kunnen niet in behandeling worden genomen en ontheffen JB Guanti van iedere aansprakelijkheid jegens de consument.
Na ontvangst van de klacht neemt JB Guanti uw verzoek in behandeling en stelt u in kennis van de vervangingsmodaliteiten van het product. In geval van fouten met betrekking tot de levering of vervanging, dienen de te vervangen of terug te betalen goederen naar JB Guanti in perfecte staat van doorverkoop en in hun originele verpakking aangetekend teruggezonden te worden naar het volgende adres:
JB Guanti Koningsgalerij, 20 1000 Brussel
Alle zendingen dienen ter aanvaarding voorafgaand aan JB Guanti gemeld te worden. De retourkosten zijn in geval van verzending van verkeerde producten voor rekening van JB Guanti, tenzij blijkt dat het teruggenomen product niet voldoet aan de oorspronkelijke, in het retourverzoek vermelde verklaring van de klant.

Garantie van de producten
De producten zijn gedekt tegen defecten en verborgen gebreken. Er kan uitsluitend beroep gedaan worden op de transportgarantie van de verkoper als de koper een schriftelijke klacht heeft ingediend binnen 48 uur na de ontvangst van de goederen. De garantie van de verkoper is beperkt tot de vervanging of vergoeding van de waarde van goederen die door de verkoper als defect erkend worden op basis van het gebruik dat ervan gemaakt werd en wel naar het vrije inzicht van de verkoper. De verkoper verbindt zich ertoe uitsluitend door hem aan de klant geleverde defecte goederen te vervangen. JB Guanti kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk of verkeerd gebruik van de bestelde goederen. Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van de verkoper uitsluitend beperkt tot de in onderhavige voorwaarden bepaalde verplichtingen.

Herroepingsrecht
De consument beschikt over een termijn van 7 dagen om op eigen kosten de producten terug te zenden die hij niet wenst te behouden. Deze termijn gaat in op de dag van de levering van de bestelling aan de consument. Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag, feestdag of vrije dag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Iedere retourzending dient van tevoren aan JB Guanti gemeld te worden via de rubriek “contact” op onze website. Het product dient per aangetekende zending teruggestuurd te worden naar:
JB Guanti Koningsgalerij, 20 1000 Brussel
Alleen producten die compleet en in hun originele, volledige en ongeschonden verpakking en in perfecte staat van doorverkoop worden teruggezonden, kunnen door ons worden teruggenomen. Beschadigde producten of producten waarvan de originele verpakking is beschadigd, worden noch vergoed, noch geruild. Dit herroepingsrecht kan zonder extra kosten uitgeoefend worden, behoudens de portokosten van de retourzending. Indien de consument beroep wenst te doen op het herroepingsrecht, kan hij om restitutie vragen van het gestorte bedrag of kiezen voor vervanging van het product. Indien hij kiest voor vervanging, zijn de kosten voor de verzending van het vervangende product voor rekening van de klant. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zet JB Guanti zich ervoor in de klant binnen een termijn van 30 dagen te vergoeden. Indien de klant betaald heeft per creditcard, ontvangt hij het restitutiebedrag door bijschrijving op zijn bankrekening (beveiligde transactie).

Overmacht
Geen van de partijen verzaakt in zijn contractuele verplichtingen wanneer de uitvoering daarvan vertraagd, belemmerd of verhinderd wordt door onvoorziene omstandigheden of overmacht. Onder onvoorziene omstandigheden of overmacht worden alle onstuitbare, onverwachte, onvermijdelijke feiten of omstandigheden verstaan die zich buiten de macht van de partijen voordoen en die door hen niet verhinderd kunnen worden, ondanks alle redelijk mogelijk inspanningen. De door dergelijke omstandigheden getroffen partij dient de andere partij hiervan binnen tien dagen in kennis te stellen vanaf het moment waarop hij er kennis van heeft gekregen. Beide partijen treden vervolgens binnen een maand met elkaar in overleg, behoudens onmogelijkheid hiertoe als gevolg van de overmacht, om de invloed van de gebeurtenis te bespreken en overeen te komen onder welke voorwaarden de uitvoering van de overeenkomst voortgezet kan worden. Indien de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, kunnen onderhavige algemene voorwaarden door de benadeelde partij opgezegd worden. Onder de onvoorziene omstandigheden en de gevallen van overmacht worden uitdrukkelijk, naast de gevallen die gebruikelijk door de rechtspraak van de belgisch gerechtshoven en rechtbanken als zodanig worden aangeduid, de volgende omstandigheden verstaan: blokkering van transport- en bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, brand, storm, overstromingen, bliksem, uitval of verstoring van telecommunicatienetwerken buiten het toedoen van de klant.

Toepasselijke wet
Onderhavige algemene voorwaarden vallen onder de belgisch wet. Dit geldt zowel voor de materiële regels als de vormregels. In geval van geschillen of klachten verbindt de consument zich er in eerste instantie toe een minnelijke oplossing na te streven. In tweede instantie kan de consument zich wenden tot de rechtbank van koophandel van Brussel.

Aansprakelijkheid
JB Guanti is voor alle toegangsprocedures tot de webwinkel, het orderproces, de levering of de dienstverlening daarna slechts gehouden tot een inspanningsverplichting. JB Guanti kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of schade als gevolg van het gebruik van het Internet netwerk, met name onderbrekingen van de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen of enige andere gebeurtenis die door de rechtspraak als overmacht beschouwd wordt.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties
De aan de consument gevraagde gegevens zijn nodig voor de verwerking van diens bestelling en kunnen doorgegeven worden aan contractuele partners van JB Guanti die betrokken zijn bij de uitvoering van genoemde bestelling. De consument kan zich schriftelijk wenden tot JB Guanti om bezwaar te maken tegen het feit dat zijn gegevens doorgegeven worden of om zijn recht van inzage en rectificatie uit te oefenen van zijn persoonsgegevens die geregistreerd worden in de bestanden van JB Guanti. U kunt dit recht uitoefenen door u per brief of e-mail te wenden tot JB Guanti.